Special 100th anniversary logo of Sakai to celebrate 1918 to 2018.